e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1216193109 w Nadleśnictwo Skrwilno
Surowiec drzewny zgodny z "Warunkami technicznymi na drewno wielkowymiarowe iglaste", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Drewno przygotowane do odbioru w leśnictwie Ugoszcz, tel. 608-615-548, drewno w większości w długościach 8-12 mb, występują krzywizny.

Aukcja nr 1024191096 w Nadleśnictwo Resko
Surowiec drzewny zgodny z warunkami określonymi Zarządzeniem nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na pozostałości drzewne (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne.
Współczynnik zamienny z m(p) na m3 dla: zrębków energetycznych M2ZE 0,25 ; balotów M2BE 0,20. Współczynnik zamienny z m(p) na m3 dla: zrębków energetycznych M2ZE 0,25 ; balotów M2BE 0,20. Surowiec z pozostałości drzewnych przeznaczonych na cele energetyczne jako zrębki drzewne lub baloty drzewne, do pozyskania kosztem nabywcy, pochodzący z pozostałości pozrębowych w Leśnictwach Pniewo, Dąbie, Orzeszkowo, Iglice, Dobrzyca, Łabuń Mały, Starogard Łob, Płoty, Potuliniec, Miłogoszcz, Ługawina, Łosośnica przewidywana ilość 3000 m3. Proponowana masa jest masą szacunkową - dopuszcza się odchyłkę +/- 40%. Rozpoczęcie prac nastąpi po protokolarnym przekazaniu i odbioru powierzchni do uprzątnięcia (wzór protokołu zgodny z zał. 2 i zał.3). Kupujący zobowiązany jest do dokładnego oczyszczenia powierzchni zrębowej bez użycia ognia. Pomiar miąższości zrębków (ME Z) odbywał się będzie po zrywce i przeładunku do kontenerów transportowych przy drodze wywozowej z zastosowaniem przelicznika 1 mp = 0,25 m3. Pomiar balotów (ME B) odbywał się będzie po zrywce przy drodze wywozowej z zastosowaniem przelicznika 1 mp = 0,20 m3. Sprzedający może obciążyć Kupującego karą umowną w wysokości 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) za każdy hektar rozpoczętej a nieuprzątniętej powierzchni, udostępnionej mu w celu pozyskania surowca. Pozostałe warunki zakupu zawarte są w załączonym wzorze umowy.

Aukcja nr 1216193110 w Nadleśnictwo Skrwilno
Surowiec drzewny zgodny z "Tymczasowymi warunkami technicznymi dla drewna iglastego kłodowanego (WK)", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Drewno o długości 4,0 mb, przygotowane do odbioru w DWÓCH SĄSIADUJĄCYCH LEŚNICTWACH. Sosnowo - 19,08 m3 i Urszulewo - 6,21 m3. Drewno z sinizną.

Aukcja nr 1216193111 w Nadleśnictwo Skrwilno
Surowiec drzewny zgodny z "Warunkami technicznymi na drewno wielkowymiarowe iglaste", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Drewno przygotowane do odbioru w DWÓCH SĄSIADUJĄCYCH LEŚNICTWACH: Sosnowo - 16,46 m3, Urszulewo - 10,95 m3. Występują nieznaczne oznaki sinizny.

Aukcja nr 1123190963 w Nadleśnictwo Karnieszewice
Surowiec drzewny zgodny z warunkami określonymi Zarządzeniem nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na pozostałości drzewne (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne.Nadleśnictwo Karnieszewice oferuje do sprzedaży pozostałości drzewne (M2E) pochodzące z porządkowania powierzchni w postaci zrębków (M2ZE) lub balotów (M2 BE) w ilości 200 m3: Leśnictwo Węgorzewo - oddz. 474 n RB IB 40 m3, pow.1,43 ha Leśnictwo Sianów - oddz. 259 g RB IB– 20 m3, pow. 0,55 ha Leśnictwo Sianówa - oddz. 260 a RB IB– 30 m3, pow. 1,10 ha oraz Sianówa - oddz. 261 a RB IB– 110 m3, pow. 3,92 ha oraz. Pozostałości drzewne pochodzą z porządkowania zrębu po rębniach zupełnych i częściowych cięcia uprzątającego. Na powierzchniach nie był prowadzony samowyrób. Kupujący własnym staraniem gromadzi pozostałości, po czym wyrabia je w postaci balotów lub zrębków. Udostępnienie powierzchni do wykonania prac odbywa się na podstawie protokolarnego przekazania Kupującemu przez właściwego leśniczego. Po zakończeniu prac dokonuje się protokolarnego odbioru wcześniej przekazanej powierzchni. Jednostką miary miąższości jest metr sześcienny(m3). Pomiar sprzedawanych zrębków M2 ZE nastąpi po zrębkowaniu zebranego z powierzchni materiału na pojeździe bądź w kontenerze. Obliczenie miąższości polega na przeliczeniu pomierzonej objętości ładunku przez współczynnik zamienny z m3(p) na m3 w wysokości 0,25. Powierzchnia po wykonanym zrębkowaniu musi być uprzątnięta w stopniu umożliwiającym przygotowanie gleby, co zostanie potwierdzone protokołem przejęcia powierzchni przez właściwego leśniczego. Oferowana do sprzedaży masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę ilościową wykonania umowy +/- 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi masę przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Przed przystąpieniem do licytacji oferent winien zapoznać się z powierzchniami, na których znajduje się surowiec przedstawiany w aukcji.

Aukcja nr 1017190711 w Nadleśnictwo Mieszkowice
Na daną GHG obowiązują odpowiednie normy i tymczasowe warunki techniczne dla drewna iglaste kłodowanego (WK) właściwe dla danej grupy handlowo gatunkowej, dostępne na stronie www.zilp.lasy.gov.pl/drewno (strona internetowa PLD). Surowiec kłodowany długi, wyrobiony w długości 4,00mb. Ceny netto w złotych - EXW (Ex Works) Incoterms 2010. Brak możliwości zmiany warunków jakościowo-wymiarowych. Surowiec na stanie Nadleśnictwa, pozyskany z cięć sanitarnych w drzewostanach uszkodzonych przez kornika drukarza. Drewno pozyskane maszynowo. Zaleca się obejrzenie surowca na gruncie. Brak możliwości przedłużenia umowy.

Aukcja nr 1017190712 w Nadleśnictwo Mieszkowice
Na daną GHG obowiązują odpowiednie normy i tymczasowe warunki techniczne dla drewna iglaste kłodowanego (WK) właściwe dla danej grupy handlowo gatunkowej, dostępne na stronie www.zilp.lasy.gov.pl/drewno (strona internetowa PLD). Surowiec kłodowany krótki, wyrobiony w długości 2,40mb. Ceny netto w złotych - EXW (Ex Works) Incoterms 2010. Brak możliwości zmiany warunków jakościowo-wymiarowych. Surowiec na stanie Nadleśnictwa, pozyskany w grudniu 2018 r. Drewno pozyskane maszynowo. Z chwilą odbioru drewna może posiadać przebarwienia powstałe z tytułu zbyt długiego przelegiwania w lesie. Reklamacje z tego tytułu nie będą uwzględniane. Zaleca się obejrzenie surowca na gruncie. Brak możliwości przedłużenia umowy.

Aukcja nr 1217190729 w Nadleśnictwo Solec Kujawski
Surowiec drzewny zgodny z warunkami określonymi Zarządzeniem nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na pozostałości drzewne (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne.Nadleśnictwo Solec Kujawski oferuje do sprzedaży drewno M2E z terenu klęskowiska - pozostałości drzewne w ilości 500 m3 w leśnictwie Dobromierz . Uporządkowanie, zrębkowanie na gruncie oraz wywóz winno się dokonać staraniem nabywcy. Pomiar nastąpi po zrębkowaniu na pojeździe lub kontenerze przy zastosowaniu przelicznika-zrębki M2ZE 0,25m3, baloty M2BE-0,20m3. Prace mogą się rozpocząć po podpisaniu protokołu przekazania powierzchni nabywcy, uwzględniającym lokalizację i wylicytowaną masę. Powierzchnia po wykonanym pozyskaniu drewna M2E, musi być uporządkowana do stanu umożliwiającego orkę pod odnowienia, co zostanie potwierdzone na protokole odbioru powierzchni, przez leśniczego. W przypadku stwierdzenia, że uporządkowana powierzchnia, na skutek pozostawienia na niej części surowca nie pozwala na mechaniczne przygotowanie gleby Kupujący zapłaci Sprzedającemu 500 zł kary za każdy hektar źle uprzątniętej powierzchni.Planowany termin rozpoczęcia prac: 28.02.2019 r ostateczny termin zakończenia 31.03.2019 r. Oferowana ilość do sprzedaży ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. Surowiec jest położony w oddz. 255 a, na powierzchni 25 ha, powierzchnia nie podlegała procesowi samowyrobu. Oferowana ilość drewna jest niepodzielna przygotowana do zakupu przez jednego kontrahenta. Zabrania się używania ognia technologicznego. Kontakt: Leśniczy
leśnictwa Dobromierz Michał Kupczak tel. 601 867 001.Aukcja nr 1216193112 w Nadleśnictwo Skrwilno
Surowiec drzewny zgodny z warunkami określonymi Zarządzeniem nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na pozostałości drzewne (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Pozyskanie nastąpi kosztem nabywcy na następujących powierzchniach leśnictwa Okalewo: oddz. 157 a – 1,00 ha – 50 m3, oddz. 163 i – 0,90 ha – 50 m3, oddz. 165 d – 0,40 ha – 40 m3, oddz. 176 k -0,90 ha – 20 m3, oddz. 178 j – 0,65 ha – 80 m3, oddz. 149 i – 1,92 ha – 80 m3. Drobnica pochodzi ze zrębów sanitarnych – świerkowych. Prace mogą nastąpić po protokolarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. Pomiar sprzedawanych pozostałości drzewnych dokonywany będzie, w kontenerze podstawionym przez nabywcę, w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na (m3) według przelicznika 0,25; natomiast ewentualny obmiar balotów dokona się na gruncie według przelicznika 0,20. Oferowana masa (około 320 m3) jest masą szacunkową i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza sie odchyłkę +/- 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi masę przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Po zakończeniu prac powierzchnia powinna być uprzątnięta, aby umożliwić wykonanie zabiegu przygotowania gleby i odnowienia lasu. Jest to podstawowy warunek odbioru powierzchni przez Sprzedającego. Informujemy, że zgodnie z umową niewłaściwe uprzątnięcie powierzchni z poz. zrębowych będzie skutkowało naliczeniem dodatkowej kary umownej w wysokości 100 zł za każdy nieuprzątnięty hektar.

Aukcja nr 1028190816 w Nadleśnictwo Smolarz
Surowiec drzewny zgodny z "PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania". Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Minimalna średnica w górnym końcu bez kory wynosi 7 cm dla minimum 90% oferowanej masy. Udział drewna długiego (w % masy): 100. Drewno wyrobione w długościach 2,40mb. Drewno pozyskane w miesiącach wrzesień-październik. Ceny netto za 1 m3- wydanie drewna następuje EXW (Ex Works) Incoterms 2010. BRAK MOŻLIWOŚĆ ZMIANY DŁUGOŚCI !!!!

1 2 3 4 5 6 7 z 7 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji        

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0109s]