e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 0118211378 w Nadleśnictwo Nurzec
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Drewno pozyskane w ramach porządkowania stanu sanitarnego lasu. Drewno posuszowe. Udział drewna długiego (w % masy):100%.
Wywóz drewna ze wskazanych leśnictw.

Aukcja nr 0709211114 w Nadleśnictwo Kudypy
Surowiec drzewny zgodny z warunkami określonymi Zarządzeniem nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na pozostałości drzewne. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne Przedmiotem aukcji są pozostałości drzewne (M2E), przeznaczone do zrębkowania lub balotowania. Kupujący we własnym zakresie będzie wyrabiał pozostałości drzewne w postaci balotów lub zrębków. Pozostałości zrębowe na wskazanych powierzchniach mogą być uprzednio częściowo wykrzesane z M2 przez odbiorców detalicznych. Prace mogą nastąpić po protokolarnym przekazaniu powierzchni. Kupujący zobowiązany jest do dokładnego oczyszczenia powierzchni składowania drobnicy bez użycia ognia technologicznego. Pomiar miąższości w przypadku: zrębkowania- nastąpi po załadunku na pojeździe wywozowym (w kontenerze) w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na m3 według zamiennika 0,25; balotów- zostanie wykonany na gruncie po zrywce i ułożeniu w stosach w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na m3 według przelicznika 0,20. Oferowana masa do sprzedaży jest masą szacunkową i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (możliwa odchyłka w granicach +/- 40%). Warunkiem odbioru powierzchni przez nadleśnictwo po zakończeniu prac jest uprzątnięcie powierzchni w stopniu umożliwiającym wykonanie zabiegów przygotowania gleby i odnowienia lasu. W innym przypadku Kupujący zostanie obciążony karą w wysokości 2000 zł za każdy hektar nieuporządkowanej powierzchni. Lista powierzchni znajduje się w załączniku do aukcji.

Aukcja nr 1711211650 w Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno dł. 2,50mb do odbioru w leśnictwie Orło w ilości 10,08m3.

Aukcja nr 0718211577 w Nadleśnictwo Olsztynek
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno zmagazynowane w leśnictwie Durąg, zakwalifikowane w klasie WDP głównie ze względu na występowanie zgnilizny wewnętrznej o zasięgu powyżej ½ średnicy czoła, a także występowanie krzywizny wielostronnej. Istnieje możliwość oględzin surowca na gruncie. Zdjęcia poglądowe w załączniku. Załączone fotografie mogą nie w pełni ukazywać wady drewna.

Aukcja nr 0718211578 w Nadleśnictwo Olsztynek
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno zmagazynowane w leśnictwie Durąg (25 m3) i Góra Dylewska (100 m3). Zakwalifikowane w klasie WDP ze względu na liczne rozłupy, pęknięcia czołowo-boczne, wielordzenność oraz krzywiznę wielostronną. Istnieje możliwość oględzin surowca na gruncie. Zdjęcia poglądowe w załączniku. Załączone fotografie mogą nie w pełni ukazywać wady drewna.

Aukcja nr 0718211579 w Nadleśnictwo Olsztynek
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno zmagazynowane w leśnictwie Dylewo (22 m3). Zakwalifikowne w klasie WDP ze względu na krzywizny wielostronne, występowanie zgnilizny zewnętrznej oraz pęknięcia czołowo-boczne. Istnieje możliwość oględzin surowca na gruncie. Zdjęcia poglądowe w załączniku. Załączone fotografie mogą nie w pełni ukazywać wady drewna.

Aukcja nr 0718211580 w Nadleśnictwo Olsztynek
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec objęty ofertą spełnia kryteria drewna energetycznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 poz. 1503). Lokalizację powierzchni do uprzątnięcia zawiera załącznik Nr 1 do przetargu, planowana do pozyskania miąższość - 110 m3 (wartość szacunkowa, dopuszcza się odchyłkę +/- 40%). Warunki pozyskania i odbioru pozostałości drzewnych zawarte są w załączonym wzorze umowy.

Aukcja nr 0122211769 w Nadleśnictwo Pomorze
Drewno pozyskane zgodne z warunkami technicznymi wprowadzonymi Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 r. (znak: ZM.800.8.2019) w sprawie wprowadzenia warunków technicznych w obrocie surowcem drzewnym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. Wykaz warunków technicznych związanych z daną GHG jest dostępny na stronie Portalu Leśno-Drzewnego pod adresem: http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy, Surowiec przygotowany do odbioru w wałkach długości 2.50 mb.

Aukcja nr 0101211636 w Nadleśnictwo Augustów
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec objęty ofertą spełnia kryteria drewna energetycznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 poz. 1503). Aukcja na sprzedaż pozostałości drzewnych, przeznaczonych do wyrobu zrębków lub balotów pochodzących z uprzątania powierzchni zrębowych. Pozyskanie odbędzie się kosztem nabywcy. Po zakończeniu aukcji Kupujący wybiera sposób wyrobu pozostałości drzewnych (zrębki lub baloty). Powierzchnie zlokalizowane są w obrębie Białobrzegi w leśnictwach: Białobrzegi - 19,68 ha, Długie - 8,94 ha; Kolnica - 8,73 ha. Łącznie na pow. 37,35 ha.Prace mogą się rozpocząć po protokolarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. Na powierzchni zrębowej, pozostałości drzewne należy uprzątnąć z powierzchni tak, aby możliwe było wykonanie zabiegów przygotowania gleby i odnowienia lasu. Są to podstawowe warunki odbioru powierzchni przez sprzedającego. Niewłaściwe uprzątnięcie powierzchni z pozostałości drzewnych będzie skutkowało naliczeniem kary dodatkowej w wysokości 3000 zł za każdy nieuprzątnięty hektar. W przypadku zrębkowania pomiar zrębków nastąpi na pojeździe wywozowym (w kontenerze) w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na metry sześcienne (m3) według współczynnika zamiennego 0,25. W przypadku wyrobu balotów pomiar nastąpi na gruncie w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na metry sześcienne (m3) współczynnik zamienny 0,20. Oferowana do sprzedaży masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę +/- 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi masę przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Termin wykonania prac: 30.07.2021 r.

Aukcja nr 0101211637 w Nadleśnictwo Augustów
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec objęty ofertą spełnia kryteria drewna energetycznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 poz. 1503). Aukcja na sprzedaż pozostałości drzewnych, przeznaczonych do wyrobu zrębków lub balotów pochodzących z uprzątania powierzchni zrębowych. Pozyskanie odbędzie się kosztem nabywcy. Po zakończeniu aukcji Kupujący wybiera sposób wyrobu pozostałości drzewnych (zrębki lub baloty). Powierzchnie zlokalizowane są w leśnictwie Bargłów. Pow. 14,88 ha. Prace mogą się rozpocząć po protokolarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. Na powierzchni zrębowej, pozostałości drzewne należy uprzątnąć z powierzchni tak, aby możliwe było wykonanie zabiegów przygotowania gleby i odnowienia lasu. Są to podstawowe warunki odbioru powierzchni przez sprzedającego. Niewłaściwe uprzątnięcie powierzchni z pozostałości drzewnych będzie skutkowało naliczeniem kary dodatkowej w wysokości 3000 zł za każdy nieuprzątnięty hektar. W przypadku zrębkowania pomiar zrębków nastąpi na pojeździe wywozowym (w kontenerze) w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na metry sześcienne (m3) według współczynnika zamiennego 0,25. W przypadku wyrobu balotów pomiar nastąpi na gruncie w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na metry sześcienne (m3) współczynnik zamienny 0,20. Oferowana do sprzedaży masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę +/- 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi masę przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Termin wykonania prac: 30.07.2021 r.

1 2 3 z 3 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0167s]