e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi » Pytania i odpowiedzi »
Pytania i odpowiedzi
Czym jest e-drewno?
Polityka prywatności i bezpieczeństwo
Jak kupować?
Regulamin
Nie pamiętasz hasła?
Kontakt
 
Polityka prywatności i bezpieczeństwo

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.


Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest nadleśnictwo macierzyste wskazane podczas rejestracji konta.


Inspektor Ochrony Danych

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z osobą odpowiedzialną za administrowanie danymi osobowymi w nadleśnictwie macierzystym wskazanym podczas rejestracji konta.


Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio:

 1. w celu umożliwienia zakupów w jednostkach organizacyjnych PGL Lasy Państwowe w procedurach internetowych, poprzez rejestrację w "Centralnej kartotece kontrahentów", realizację zakupów z wykorzystaniem portalu "e-drewno.pl" oraz Portalu Leśno-Drzewnego;
 2. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności rachunkowych i podatkowych;
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 1. w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom statystycznym i archiwizacyjnym;
 2. w celu wykazania przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez okres, w którym jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe, zobowiązane są do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne.

Dane te są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie, uzasadnionym wyżej opisanym celem przetwarzania.


Podstawy prawne

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przez jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe są:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, uczestniczącym w procedurach internetowych, prowadzonych poprzez dedykowane do tego celu: portal "e-drewno.pl" oraz Portal Leśno-Drzewny, oraz jednostkom uczestniczącym w realizacji zakupów z wykorzystaniem "Centralnej kartoteki kontrahentów". Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), tj. firmy prawnicze, informatyczne oraz księgowe.


Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane od momentu ich pozyskania do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe". Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z klientami, a także po jej zakończeniu w celach:

 1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności rachunkowych i podatkowych,
 3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 4. statystycznych i archiwizacyjnych,

Przechowujemy dane osobowe również w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez okres, w którym Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne,

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.


Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji celu czyli rejestracji w "Centralnej kartotece kontrahentów", umożliwiającej realizację zakupów z wykorzystaniem portalu "e-drewno.pl" oraz Portalu Leśno-Drzewnego. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja ww. celów.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.


Dane pochodzące z rejestrów publicznych/przekazane przez Panią/Pana

Jednocześnie informujemy, mając na uwadze art. 13 RODO, że w przypadku gdy przekazał/-a Pan/Pani nam swoje dane, przetwarzamy je z uwagi na to, iż zostały one nam przekazane w zakresie niezbędnym do zawarcia/realizacji wyżej opisanych celów. Przekazane dane mogą zostać uzupełnione o dane pochodzące z publicznych rejestrów, o ile była taka konieczność, tj. odpowiednio z Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej lub Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są przetwarzane w celach opisanych na wstępie, o ile posiadają walor danych osobowych, w zakresie niezbędnym, a podyktowanym wyżej opisanymi celami.Pobierz plik PDF

Polityka prywatności w serwisie aukcyjnym e-drewno

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są niewielkimi plikami tekstowymi wykorzystywanymi w związku z korzystaniem z serwisów www przez użytkownika. Pliki takie są tworzone i zapisywane w urządzeniu użytkownika (np. na komputerze), zaś serwis www może uzyskiwać do nich dostęp. Pliki cookies, w zależności od rodzaju, są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookies) lub po dłuższym okresie (tzw. trwałe pliki cookies). Więcej o sposobie funkcjonowania plików cookies można dowiedzieć się np. na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Cookies.

Serwis e-drewno korzysta z technologii cookies i używa ciasteczka, w którym przechowywany jest identyfikator sesji. PGL LP informuje, że przechowywanie tego pliku na komputerze użytkownika końcowego jest niezbędne w celu dostarczania usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta lub użytkownika końcowego. (podstawa prawna: Art. 173. ust. 2 pkt 2. Ustawy - Prawo telekomunikacyjne /Dz.U.2012.1445/).


Bezpieczeństwo

Wszystkie informacje przesyłane w sieci Internet miedzy komputerem kontrahenta a serwerem obsługującym przetarg są szyfrowane.
Z powodu braku wsparcia przeglądarki dla przestarzałego kryptograficznego protokołu przesyłania danych przez internet TLS 1.0 i 1.1 (do 2020 r.), zaleca się aktualizację przeglądarki lub użycie innej, obsługującej nowsze protokoły bezpieczeństwa.

Użytkownik posiada indywidualny login i hasło.

Dla pełnego zabezpieczenia połączenia na ekranie podczas logowania ukazuje się kod potwierdzenia, którym Użytkownik potwierdza logowanie.

System rejestruje każdą aktywność użytkowników. Na podstawie jego zapisów można jednoznacznie zidentyfikować komputer, z którego złożono ofertę przetargową.

Do korzystania z systemu E-drewno wymagana jest zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek:

 • Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej, z włączoną obsługą JavaScript
 • Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej, z włączoną obsługą JavaScript
           

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0042s]